Regulamin Newslettera

Poniższy Regulamin newslettera, zwany dalej „Regulaminem” formułuje wszystkie prawa i obowiązki stron usługi świadczonej w formie elektronicznej za pośrednictwem sieci telekomunikacyjnej pod adresem www.conet.pl. Regulamin stanowi wzorzec umowy w rozumieniu art. 384 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16 poz. 93 z późn. zm., zwanej dalej „k.c.”).

Opracowanie Regulaminu stanowi wypełnienie obowiązku wskazanego w art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204, z późn. zm.).

Akceptacja Regulaminu wskazuje na wyrażenie woli zawarcia umowy z Administratorem na warunkach określonych w Regulaminie.

I. Postanowienia ogólne
1. Pojęciom stosowanym w Regulaminie nadaje się następujące znaczenia:
a) Informacja handlowa – informacja handlowa, w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204, z późn. zm.);
b) Newsletter – wiadomość przekazywana pocztą elektroniczną zawierająca informacje handlowe w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204 ze zm.):
c) Portal – serwis informacyjny dostępny pod adresem www.conet.pl
d) Regulamin – Regulamin Newslettera;
e) Administrator – CONET Sp. z o.o. Sp. K.
f) Użytkownik- osoba, która zapisała się na usługę Newsletter;
g) Usługa – usługa Newsletter;

II. Rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną
Zakres usług
1. Usługi oferowane przez Administratora za pośrednictwem Newslettera polegają na:
- otrzymywaniu Newslettera zawierającego informacje marketingowe, a w szczególności informacje handlowe o usługach Administratora;
- otrzymywaniu od Administratora informacji o najnowszych zmianach branżowych
2. Z chwilą zaakceptowania Regulaminu przez osobę podającą dane w formularzu rejestracyjnym dochodzi do zawarcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną. Z tą chwilą Administrator staje się zobowiązany do świadczenia usług określonych w Regulaminie.

III. Warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną
1. Warunki zawarcia Umowy
a) Umowę o Usługi mogą zawrzeć osoby, które podały swój adres e-mail w formularzu rejestracyjnym, zaakceptowały Regulamin oraz potwierdziły swój adres mail;
b) Adresy niepotwierdzone w ciągu 30 dni od zapisu będą trwale usuwane z bazy.
c) Formularz rejestracyjny wypełniany przez osobę, która zamierza korzystać z Usługi wymaga podania adresu poczty elektronicznej,
2. Rozwiązanie Umowy może nastąpić, w szczególności:
a) na żądanie Użytkownika, w każdym czasie, a szczególnie poprzez użycie odpowiedniego przycisku znajdującego się w stopce każdego z Newsletterów;
b) z inicjatywy Administratora, w razie nieprzestrzegania przez Użytkownika obowiązków wymaganych przez Regulamin.
c) W skutek rozwiązania Umowy

3. Rozwiązanie niniejszej Umowy nie powoduje cofnięcia zgody na przesyłanie informacji handlowej. Cofnięcie zgody może być dokonane w jakiejkolwiek formie, w szczególności poprzez przesłanie żądania na adres email: biuro@conet.pl
5. Administrator zastrzega sobie uprawnienie do zamknięcia usługi Newsletter, bez podania przyczyn za uprzednim poinformowaniem Użytkowników.
IV. Ochrona danych osobowych, poufność, prawa autorskie, komentarze
1. Administratorem danych osobowych zbieranych dla potrzeb świadczenia usługi Newsletter jest Administrator.
2. Administrator zapewnia realizację wymagań wynikających z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2135 z późn. zm.).
3. Zgodnie z powyższym Regulaminem, Administrator do momentu wyrażenia sprzeciwu o którym mowa w ustawie o ochronie danych osobowych będzie przesyłał informacje marketingowe dotyczące jego produktów i usług.
4. Bez odrębnej zgody, dane nie będą udostępniane innym podmiotom, poza upoważnionymi do tego na podstawie przepisów prawa.
5. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści oraz poprawiania swoich danych osobowych.

Rozdział 6. Postanowienia końcowe
1. Prawo i sąd właściwy Prawem właściwym dla wszystkich stosunków prawnych wynikających z niniejszego Regulaminu jest prawo polskie. Wszelkie spory będą rozstrzygane przez właściwe miejscowo polskie sądy powszechne.
2. Wykładnia postanowień Regulaminu Tytuły paragrafów mają charakter wyłącznie informacyjny i nie mają wpływu na wykładnię postanowień Regulaminu.